سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   اردبیل   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان اعصاب و روان در اردبیل
اردبیل
دکتر پرویز مولوی
تخصص روانپزشکی
سرچشمه،‌کوچه‌شمس،‌ساختمان‌پزشکان‌ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر فریبا صادقی موحد
تخصص روانپزشکی
سرچشمه،‌کوی‌معصومین‌مطب‌مشترک‌دکتر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر مهدی صمدزاده
تخصص روانپزشکی
 میدان‌سرچشمه‌-‌کوی‌شمس‌-‌ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی