سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان گوش حلق و بینی در ساری
ساری
دکتر هرمز بازیاری دلاور
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
کلنیک‌دکتراسداله‌پور
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر کیوان کیاکجوری
گوش
بابل-‌خ‌مدرس‌-‌جنب‌بانک‌سپه‌-‌ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر بهنام غفاری
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
خیابان‌قارن‌-‌روبروی‌بانک‌رفاه‌کار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی اصغر غفاری
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
سه‌راه‌کشاورزی‌-‌کلینک‌رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر رستم پورموسی
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
خیابان‌قارن‌-‌ساختمان‌کسری
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مهدی نیکخواه
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
میدان‌امام‌-‌بلوار‌پاسداران‌-‌بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عبدالمجید کثیری
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
سه‌راه‌کشاورز‌-‌بیمارستان‌امیر‌ماز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدجعفر مطهری طبری
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
خیابان‌فرهنگ‌-‌قبل‌از‌خیابان‌15‌خر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدعبداله مدنی
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
بیمارستان‌امیر‌مازندرانی‌-‌طبقه‌2
امکان ثبت نوبت تلفنی