سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) در قم
قم
دکتر مهناز سلیمانی چترودی
متخصص آسیب شناسی
خ‌45متری‌عماریاسر‌آزمایشگاه‌مهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر فریبا رضائی
متخصص آسیب شناسی
بلوارامین‌خ‌7‌پ‌15‌آزمایشگاه‌ایران
امکان ثبت نوبت تلفنی