سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   بابل   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی در بابل
بابل
دکتر رضا شاکری قادی
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان‌سرگرد‌قاسمی‌-‌ساختمان‌بهزاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مهدی سلیمانیان
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
چهار‌راه‌فرهنگ‌-‌ساختمان‌گلستان
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر رضا شاکری
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل-خ‌سرگرد‌قاس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی اوشیب نتاج
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل-جنب‌بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی