سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   آمل   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان داخلی در آمل
آمل
دکتر فرنوش قلعه باغی 
تخصص بیماری های داخلی
مازندران‌-‌آمل‌-‌سبزه‌میدان‌-‌پاسا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر فاطمه رجائی
متخصص داخلی
مازندران‌-‌آمل‌-‌آمل‌-سبزه‌میدان-س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر ثریا شهرزاد
متخصص بیماریهای داخلی
سبزه‌میدان‌-‌ساختمان‌میر‌داماد‌-‌ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر شهرام مصطفوی نوری
متخصص داخلی
مازندران‌-‌آمل‌-‌امل‌-خ‌انقلاب‌-رو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر بزاز سعداله توکلی بزاز
متخصص داخلی
مازندران‌-‌آمل‌-‌امل-کوی‌مخابرات‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سپیده صفاء نوائی
متخصص بیماریهای داخلی
خ-17‌شهریور‌جنب‌آزمایشگاه‌شفائی
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر فیروزه مددی
متخصص داخلی
مازندران‌-‌آمل‌-‌آمل‌-خ‌17‌شهریورک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سید حسین رفیعی
متخصص داخلی
مازندران‌-‌آمل‌-‌آمل-خ‌17شهریور‌پا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر ابوالقاسم واعظی
متخصص داخلی
مازندران‌-‌آمل‌-‌آمل-‌خ‌17‌شهریور‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سید محمد عبدالهی
متخصص داخلی
مازندران‌-‌آمل‌-‌آمل‌-‌خ‌17‌شهریور…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر محمدرضا بابائی
متخصص بیماریهای داخلی
سبزه‌میدان-ساختمان‌پزشکان‌شفا-ط‌زی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر مونا دارائی
متخصص داخلی
مازندران‌-‌آمل‌-‌قائم‌شهر-خ‌ساری‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر بهزاد حیدری
متخصص داخلی
مازندران‌-‌آمل‌-‌بابل-‌خ‌سرگرد‌قاس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر محمود رضا بابایی
متخصص داخلی
مازندران‌-‌آمل‌-‌آمل‌سبزه‌میدان‌-س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر بهروز برهانی دوست
متخصص داخلی
مازندران‌-‌آمل‌-‌آمل-بعد‌از‌بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سیدمحمد عبدالهی
متخصص بیماریهای داخلی
خ‌17‌شهریور-ساختمان‌پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی