سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر شهرام شجاعی چاغروند
متخصص آسیب شناسی
کرمانشاه- بیمارستان بیستون- آزمایش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محسن امامی آل آقا
متخصص آسیب شناسی
خ محمدتقی اصفهانی آزمایشگاه رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی