سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) در کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر شهرام شجاعی چاغروند
متخصص آسیب شناسی
کرمانشاه-‌بیمارستان‌بیستون-‌آزمایش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محسن امامی آل آقا
متخصص آسیب شناسی
خ‌محمدتقی‌اصفهانی‌آزمایشگاه‌رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی