سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان بیهوشی در تبریز
تبریز
دکتر حمید اشهری
متخصص بیهوشی
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-‌خ‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مقصود پورالهوردی
متخصص بیهوشی
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-سه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مسعود اسکندانی
متخصص بیهوشی
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز-زعف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مقصود پور اله وردی
متخصص بیهوشی
 سه‌راه‌شمس‌تبریزی،‌اول‌سه‌راه‌شمس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر موسی تقی زاده ارجمند
متخصص بیهوشی
آذربایجان‌شرقی‌-‌تبریز‌-‌تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی